DRAŽBA - rekreačná chata Dudince, lokalita Pod horou - IV.kolo

Cena: 4120 €
 
ID: #5428
Typ: Chata
Kontrakt: Dražba
Lokalita: Dudince
 
Kontaktovať Vytlačiť Sledovať

Ďalšie informácie

  • Balkón
  • Garáž
  • Loggia
  • parkovisko
  • Pivnica
  • špajza
  • Terasa
  • výťah
  • záhradka

Ponúkame na predaj rekreačnú chatu v zastavanom území obce Dudince v k.ú. Merovce. Je situovaná na svahovitom teréne s priamym prístupom zo spevnenej komunikácie. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu,  s podpivničením, s dvoma nadzemnými podliažami , vonkajším schodiskom a skladom.

Dispozičné riešenie:

suterén – 1PP – predsieň, WC muži, WC ženy, sklad č.1, spoločenská miestnosť, chodba, kuchyňa, sklad č.2, sklad č.3, kotolňa.

prízemie – 1.NP – zádverie č.1, kuchynka, WC, spálňa č.1, spálňa č.2, spoločenská miestnosť, sprchy ženy, sprchy muži, predsieň, WC muži, WC ženy, zádverie č.2.

1.poschodie – 2.NP – schodisko, šesť spální, loggia č.1, loggia č.2 a sklady prístupné z logii.

Na prízemí je terasa, ktorá je tvorená sčasti ustupujúcim suterénom.

 

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku. Parcela na ktorej leží stavba nie je predmetom predaja. 

Najnižším podaním (vyvolávacou cenou) za spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku speňažovaného majetku je 40% zo sumy  určenej znaleckým posudkom č. 12/2018, vypracovaným znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, Ing. Viera Katonová, všeobecná hodnota majetku je  stanovená  na sumu 10 300,- € slovom: desaťtisíctristo EUR . Najnižším podaním je suma 4120,-€, slovom: štyritisícjednostodvadsať EUR (40% z hodnoty určenej ZP). Suma minimálneho prihodenia je 200,-EUR (slovom: dvesto EUR).

Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky na kúpnu cenu v sume 10% zo sumy najnižšieho podania, teda 412,-€ a musí byť zložená najneskôr 48 hodín pred konaním dražby na účet určený správcom.  Dražobná zábezpeka musí byť zaplatená na účet, č.účtu v tvare IBAN SK29 1100 0000 0029 1764 4261 vedený v TATRA BANKA,  a.s., variabilný symbol 31152013. Platba zmenkou, šekom alebo v hotovosti nie je prípustná.

Obhliadky nehnuteľného majetku úpadcu sa uskutočnia v dňoch 26.03.2019 o 11,00hod.  a 04.04.2019 o 13,00 hod. Záujem o obhliadky je potrebné dohodnúť si vopred so správcom  na tel. č. 0948 097 397 počas úradných hodín kancelárie a to denne od 9:00 do 15:00 hod, najmenej 2 dni vopred

Podmienky dražby – Oznámenie o dražbe – IV.kolo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.46/2019 dňa 06.03.2019.

Znalecký posudok č. 12/2018 je k nahliadnutiu v kancelárii správcu JUDr. Zuzana Szabóová, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, na základe žiadosti je možné znalecký posudok zaslať e-mailom.

Share

Mapa

Partneri

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default