DRAŽBA - rekreačná chata Dudince, lokalita Pod horou - II.kolo

Cena: 14490 €
 
ID: #5428
Typ: Chata
Kontrakt: Dražba
Lokalita: Dudince
 
Kontaktovať Vytlačiť Sledovať

Ďalšie informácie

 • altánok
 • Balkón
 • bazén
 • chladiarenská miestnosť
 • dielňa
 • Garáž
 • hospodárska budova
 • kôlňa
 • kotolňa
 • Loggia
 • oplotenie
 • parkovisko
 • Pivnica
 • sauna
 • sklad
 • špajza
 • technická miestnosť
 • Terasa
 • vjazd na pozemok z dvoch strán
 • výťah
 • záhradka

Ponúkame na predaj rekreačnú chatu v zastavanom území obce Dudince v k.ú. Merovce. Je situovaná na svahovitom teréne s priamym prístupom zo spevnenej komunikácie. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu,  s podpivničením, s dvoma nadzemnými podlažiami , vonkajším schodiskom a skladom.

Dispozičné riešenie:

suterén – 1PP – predsieň, WC muži, WC ženy, sklad č.1, spoločenská miestnosť, chodba, kuchyňa, sklad č.2, sklad č.3, kotolňa.

prízemie – 1.NP – zádverie č.1, kuchynka, WC, spálňa č.1, spálňa č.2, spoločenská miestnosť, sprchy ženy, sprchy muži, predsieň, WC muži, WC ženy, zádverie č.2.

1.poschodie – 2.NP – schodisko, šesť spální, loggia č.1, loggia č.2 a sklady prístupné z logii.

Na prízemí je terasa, ktorá je tvorená sčasti ustupujúcim suterénom.

 

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku. Parcela na ktorej leží stavba nie je predmetom predaja. 

Najnižším podaním (vyvolávacou cenou) za spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku speňažovaného majetku je 90% znaleckej hodnoty nehnuteľnosti , ktorá je  určená znaleckým posudkom 41/2020 (aktualizácia ZP č. 12/2018),  vypracovaným znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, Ing. Viera Katonová,  a vyvolávacia cena  je určená  na sumu 14 490,- € slovom: štrnásťtisícštyristodeväťdesiat EUR. Suma minimálneho prihodenia je 200,-EUR (slovom: dvesto EUR).

 

Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky na kúpnu cenu v sume 4347,-€, t.j. 30% z hodnoty najnižšieho podania pre II. kolo  a musí byť zložená najneskôr do 30.11.2020 do 18,00 hod.  na účet určený správcom.  Dražobná zábezpeka musí byť zaplatená na účet, č.účtu v tvare IBAN SK29 1100 0000 0029 1764 4261 vedený v TATRA BANKA,  a.s., variabilný symbol 31152013. Platba zmenkou, šekom alebo v hotovosti nie je prípustná.

Obhliadka nehnuteľného majetku úpadcu sa uskutoční dňa 20.11.2020 o 13,00 hod. Záujem o obhliadku je potrebné dohodnúť si vopred so správcom  na tel.č. 0948 097 397 počas úradných hodín kancelárie denne od 9:00 do 15:00 hod. alebo e-mailom na adrese správcu: szaboova.spravca@gmail.com.

Podmienky dražby – Oznámenie o dražbe – II.kolo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2020 dňa 12.11.2020

Znalecký posudok č. 41/2020 je k nahliadnutiu v kancelárii správcu JUDr. Zuzana Szabóová, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, na základe žiadosti je možné znalecký posudok zaslať e-mailom.

 

Share

Mapa

Partneri

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default